Festat zyrtare në Republikën e Kosovës për vitin  2023 
Službeni praznici u Republici  Kosova za 2023 god.

Festat zyrtare në pajtim me nenin 2 të Ligjit nr. 03/L-064, për festat zyrtare në Republikën  e Kosovës, janë:

Službeni praznici u skladu sa clanom 2.  Zakona br.03/L-064, o službenim praznicima u Republici Kosova, su:

Nr. Festat Zyrtare
Službenih prazici
Dita/Data e festës
Dan/Datum praznika
Dita/Data e pushimi
Dan/Datum odmora
1
Viti i Ri
Nova godina

E Diel 01 janar
Subota 01 januar

E hënë 02 janar
Ponedeljak 02 januar

E hënë 02 janar
Ponedeljak 02 januar

E martë 03 janar
Utorak 03 januar

2
Krishtlindjet ortodokse
Pravoslavni Božic
E diel 07 janar
Nedelja 07 januar
E hënë 09 janar
Ponedeljak 09 januar
3
Dita e Pavarësisë së Republikës së Kosovës
Dan Nezavisnosti Republike Kosova
E premte 17 shkurt
Petak 17 februar
E premte 17 shkurt
Petak 17 februar
4
Pashkët Katolike
Katolicki Uskrs

E hënë 10 prill
Ponedeljak 10 april

E martë 11 prill
Utorak 11 april

5
Pashkët Ortodokse
Pravoslavni Uskrs
E diel 16 prill
Nedelja 16 april
E hënë 17 prill
Ponedeljak 17 april
6
Dita e Kushtetutës së Republikës së Kosovës
Dan Ustava Republike Kosova
E diel 09 prill
Nedelja 09 april
E hënë 10 prill
Ponedeljak 10 april
7
Dita Ndërkombëtare e Punës
Medjunarodni Dan Rada
E hënë 01 maj
Ponedeljak 01 maj
E hënë 01 maj
Ponedeljak 01 maj
8
Dita e Evropës
Dan Evrope
E merkure 09 maj
Sreda 09 maj
E merkure 09 maj
Sreda 09 maj
9
Bajrami i Madh, dita e parë
Fiter Bajram, prvi dan

E premte 21 prill
Petak 21 april

E premte 21 prill
Petak 21 april

10
Bajrami i Vogël, dita e parë
Kurban Bajram, prvi dan

E merkure 28 qershor
sreda 28 jun

E merkure 28 qershor
sreda 28 jun

11
Krishtlindjet Katolike
Katolicki Božic
E hënë 25 dhjetor
Nedelja 25 decembar
E hënë 25 dhjetor
Ponedeljak 25 decembar

Shënim: Data e festave zyrtare (bajrami/pashkët) mund të ndryshojnë sipas kalendarit hënor. Ne rast se do te këtë ndryshime do te viheni ne dijeni me një njoftim te dyte.

Zapis: Datumi službenih praznika (bajram/uskurs) mogu se promeniti prema lunarnom kalendaru U slucaju izmena bicete obavešteni jednim drugim saopštenje.

Reference to: https://map.rks-gov.net/institucion/Calendar-of-Oficial-Holidays/Kalendari-i-festave-2023-(1).aspx